การจัดการโลจิสติกส์ (Logistic management) :

สาขาการจัดการโลจิสติกส์มุ่งผลิตกำลังคนให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการโลจิสติกส์ให้สามารถออกไป ปฏิบัติงานในองค์กรของภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรในรูปแบบต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพ

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เรียนอะไร.....? :
เป็นหลักสูตรที่มีปณิธานมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทางด้านการจัดการคลังสินค้า และการนำเข้า-ส่งออกสินค้า พิธีการทางศุลกากร บริหารธุรกิจ


Partnership
School Location

Address : 99/553 หมู่ 8 หมู่บ้านพนาสนธิ์ซิตี้ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

Contact
Phone : 02 388 1541-3 , 092 263 8528