thumb1

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช.3 "การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ" โดย บริษัท ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ในวันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจPartnership