รอแปปเดียว...

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ

สาขาวิชา :


1. ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)
ใส่คำนำหน้าด้วย เช่น นาย,นาง,นางสาว
เลขบนบัตรประชาชน 13 หลัก
ใส่เลขบัตรประชาชนก็ได้หากไม่มี
ตัวอย่าง : 30/07/2539
ก.ก. (kg.)
ซ.ม. (cm.)
2. ข้อมูลการศึกษาล่าสุด (Educations)
3. ข้อมูลบิดา (Father Information)
หากไม่มีให้ใส่ของผู้ปกครองแทน
4. ข้อมูลมารดา (Mather Information)
หากไม่มีให้ใส่ของผู้ปกครองแทน
5. ข้อมูลพี่น้อง
คน
คน
6. สถานภาพครอบครัว (Your are living with)
7. ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดา-มารดา)
8. ข้อตกลง
8.1 ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไปเป็นความจริงทุกประการ
8.2 ทางเราจะไม่นำข้อมูลนี้ไปเปิดเผยในที่สาธารณะอื่นใด เว้นแต่ได้รับคำสั่งทางกฏหมาย
8.3 หากทางเราตรวจพบว่าข้อมูลบนใบสมัครใบนี้เป็นเท็จ ทางเราจะสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกใบสมัครใบนี้