หน้าแรก

ทำเนียบบุคลากร

     
   
 

ดร.เจต ประภามนตรีพงศ์

ผู้รับใบอนุญาต

ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ

 
   
 

สุภาพร พลภักดี

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ

 

วิชชุ อารมณ์ดี

อาจารย์

รุ่งฤทัย เปรมถทัย

อาจารย์

กนกรัตน์ คำปัน

อาจารย์

วัชรพงศ์ มูลมิรัตน์

อาจารย์

ชาญณรงค์ สีพรมติ่ง

อาจารย์

ทิพย์มณฑา เหล่ากสิกร

อาจารย์

กตัญญุวรินทร์ รุ่งอินทร์

อาจารย์

สุวภัทร สิงห์แก้ว

อาจารย์

ชัชวาล ภูจอมนิน

อาจารย์

สุภาวรรณ์ มาศทอง

อาจารย์

อัจฉรา เทพจันทร์

อาจารย์

วันวิสา ขำพลจิต

อาจารย์

   

 

จิรภัตน์ สระทองมอญ

อาจารย์

ปรางทิพย์ พาลพ่าย

อาจารย์